برگــــــی از خاطـــــــرات آزادگــــــان

صفحه اصلي »»خاطرات »» خاطره

نـصیحـتی از شـهـیـد مـحـمـد جـهـان آرا


نـصیحـتی از شـهـیـد مـحـمـد جـهـان آرا یـکـبـار اگـر زن زیـبـارویـی را دیـدیـد هـوس را زنـده بـه گـور كنید ..و خـدا را شكر كنید برای خلق این زیبایی زیر بـاران اگر دخـتـری را سـوار كـردیـد جای شـمـاره به او امـنـیـت بـدهـید .او را بـه مـقـصـد مـورد نـظـرش بـرسـانـیـد نـه بـه مـقـصد مـورد نـظرتـان نـگـام ورود بـه هـر مـكانی ..... با لـبـخـنـد بـگـویـید: اول شـمـا در تاكـسـی خودتـان را بـه در بـچسبـانـیـد نـه بـه او ..بـگذارید زن ایـرانـی وقـتـی مـرد ایـرانـی را در كـوچـه خـلـوت مـی بـیـنـد احـسـاس امـنـیـت كـند نـه تـرس ..بـیـایـیـد فـارغ از جـنسـیــت ..كـمـی مـرد بـاشـیـد سردار خیبر محمد ابراهیم همت مشک رنج های انقلاب را به دندان کشیده‌ایم و دست و پا داده‌ایم اما رهایش نکرده‌ایم. سید مرتضی آوینی

عضویت در خبرنامه
66+76