برگــــــی از خاطـــــــرات آزادگــــــان

صفحه اصلي »»خبرها »» خبر

همایش آزادگان موصل 4 اسایشگاه 13و اسرای محکوم در عراق


همایش هم سلولی های سلول 13موصل چهار واسرای محکوم در شهر همدان برگزار می گردد واز هم سلولی ها که برای ایشون پیام داده شده است لطفا نسبت به واریز وجه مبلغ یکصد هزار تومان به شماره حساب بانک دی  5029381002837557به نام علی الهی واریز و به شماره 09181111890 اطلاع دهند

زمان 13 و14 مهر ماه 1394 در شهر همدان برگزار می گردد لذاسریعا نسبت به واریز وجه جهت هماهنگی و تعیین محل اقامت اقدام شود  ودر صورت نیاز با شماره های 09181111890 الهی  و09131147657رسول زارع زاده  جهت اطلاع از کم و کیف همایش  تماس حاصل نمایید

مهلت ثبت نام در همایش تا 10 مهر خواهد بود


عضویت در خبرنامه
66+76